SRRF Advisory Series

srrf_advisory

Volume: SAS/001/FCRA   AREA Covered:  Utilisation vis-à-vis Transfer of FCRA funds
sas_001
Volume: SAS/002/RTI   AREA Covered:  Applicability of RTI Act to NGOs
sas_002
Volume: SAS/003/FCRA   AREA Covered:  What is Mixing of FCRA & Local Funds
sas_003